Pozvánka na konferenciu

13. mája 2024
Nezaradené

Pozývame Vás na zážitkovú konferenciu: „Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole“, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2024 na Prešovskej univerzite v Prešove od 8:00 do 15:00 hod.

Zaregistrovať sa môžete na tomto linku:  https://forms.office.com/e/axZ4SN7DjQ

Zámerom konferencie je ukázať jeden z prístupov k reforme školstva – zavedenie dobrovoľníctva do vyučovania, vytvoriť príležitosť a priestor na sieťovanie, prezentovanie príkladov dobrej praxe a vzájomné inšpirovanie sa, ako aj poskytnutie aktuálnych informácií, odborných materiálov a príspevkov v rámci podpory pri zavádzaní kurikulárnej reformy v školách.

V rámci obsahu konferencie Vám predstavíme:

–  inovatívnu metódu vzdelávania „service learning a jej benefity v školskom prostredí,

–  prezentáciu service learningových (dobrovoľníckych) projektov žiakov a ich výsledkov,    

–  príklady dobrej praxe pre školy a inšpirácie pre budúci školský rok,

– fakty o trendoch v postojoch, hodnotách, životnom štýle a správaní mladých ľudí (…alebo poznáme súčasnú generáciu, ktorú učíme dnes v školách?),

– poznatky o spôsoboch ako prepájať teóriu s praxou a ako rozvíjať žiakov s prepojením na komunitu, v ktorej žijeme,

– použiteľné informácie pre zmenu „zdola“ alebo dobrovoľníctvo ako nástroj prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci kurikulárnej reformy.

Súčasťou konferencie bude aj 5 praktických workshopov, ktoré budú priamo nadväzovať na príspevky v hlavnej časti konferencie.    

Prednášajúci a lektori:

  • Mgr. Dagmar Verešpejová, dlhoročná lektorka neformálneho vzdelávania, ktorá získala skúsenosti v práci s mládežou v RMPK, CENEF, atď. V súčasnosti riaditeľka RCPU Prešov (https://www.rcpupo.sk/)
  • Mgr. Dominika Hradiská, výkonná riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/)
  • Alena Tomanová, pracovala v IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, v súčasnosti sa venuje mapovaniu trendov mladých, vytváraniu metodík pre pracovníkov s mládežou v organizácii Youth Watch (https://youthwatch.sk/)
  • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (https://www.pdf.umb.sk/lrovnanova/)
  • doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť (https://www.pdf.umb.sk/lnemcova/)
  • Mgr. Iveta Harváneková, RCPU Lučenec, dlhoročná lektorka neformálneho vzdelávania napr. v Post Bellum (https://www.rcpulucenec.sk/tim/)

Registrácia na konferenciu je otvorená do 3.6.2024. Zaregistrovať sa môžete na tomto linku:  https://forms.office.com/e/axZ4SN7DjQ

Organizačné informácie:

–     účasť na konferencii a workshopoch má obmedzenú kapacitu,

–    prihlasovanie na worskhopy bude spustené od 15.5.2024 a bude prístupné len pre prihlásených účastníkov konferencie

–    konferencia pre účastníkov je bezplatná,

–    zabezpečený bude coffee break,

–    cestovné náklady si hradí účastník sám (resp. vysielajúca škola/organizácia),

–    účastníci konferencie budú mať prednostné právo registrovať sa na bezplatné inovačné vzdelávanie Service learning (jeseň 2024).

Hlavní organizátori konferencie:

Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov (www.rcpupo.sk) a Prešovské dobrovoľnícke centrum (www.dobrovolnictvopo.sk).

Konferencia je podporená z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Plagát vrátane partnerov tu:

3

3.6